Föreningen för Certifiering av Statistiker

Föreningens medlemmar kallas till stämma

 

Tid: 20 mars 2014 kl 1645

Plats: Stockholms universitet,

de Geer-salen, Geovetenskapens hus Y, Svante Arrhenius väg 14

 

Förslag till dagordning:

 

• Stämmans öppnande

• Val av ordförande och sekreterare för stämman

• Val av två justerare och tillika rösträknare

• Fråga om stämman är behörigen utlyst

• Fastställande av dagordning

• Förslag väckta av medlemmar

• Fastställande av verksamhetsberättelse

• Fastställande av årsredovisning

• Revisorernas berättelse

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

• Fastställande av budget, inklusive medlems- och ansökningsavgifter och eventuella arvoden

• Val på två år av styrelseledamöter

• Val på ett år av ersättare för styrelseledamöter

• Val på ett år av revisorer

• Val av valberedning

• Ändring av stadgarna (se bifogat förslag)

• Information om alternativ till certifiering

• Övriga frågor

• Stämmans avslutande

 

Du kan kontakta föreningens styrelse via kontaktformuläret.

 

 

 

(c) Föreningen för Certifiering av Statistiker, 2013.

Kontakt

 

Styrelsens ordförande:

Magnus Pettersson

031-703 73 77

 

Kontakt via kontaktformulär.

 

Organisationsnummer:

802474-6482